Международный секретариат G-Global г.Нур-Султан, ул.Темирказык, 65, офис 116 тел.: 7(7172) 278903

УДК 33.332

МРНТИ 06.71.07

РОЛЬ АПК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

ҚАЗАКСТАННЫН АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ АӨК РӨЛІ

 

THE ROLE OF AIC IN PROVIDING FOOD SECURITY OF KAZAKHSTAN  

 

Б. БЕКБЕНБЕТОВА ¹  

э.ғ.к.,

Ш.У. НИЯЗБЕКОВА²

э.ғ.к.,

     Е.А. ИСМАГАМБЕТ¹

магистрант

¹Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

²С.Ю.Витте атындағы Мәскеу университетi

Б. БЕКБЕНБЕТОВА¹    

к.э.н.

²Ш.У. НИЯЗБЕКОВА²

к.э.н.

Е.А. ИСМАГАМБЕТ¹

магистрант

¹Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

²Московский университет имени С.Ю.Витте.

¹B.BEKBENBETOVA

C.E.Sc.

²SH. U. NIYAZBEKOVA

C.E.Sc.

¹Y. A. ISMAGAMBET

master student

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University

²Witte Moscow University

 

Аңдатпа: Мақалада Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ауыл шаруашылығының қазіргі рөлі қарастырылды. Көптеген ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан - азық-түлік қауіпсіздігінің теориялық аспектілері және «азық-түлік қауіпсіздігі» түсінігі - әр түрлі авторлардың көзқарасы негізінде анықталған. Елдің азық-түлік қауіпсіздігін дамыту деңгейін анықтайтын негізгі факторлар анықталды. Біршама жылдар аралығындағы егін шаруашылығының өнімділігі мен мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлері бойынша көрсеткіштері талданған. Дәнді дақылдардың және мал шаруашылығы өнімдері өнімділігінің деңгейі төмен болуымен байланысты, ел тұрғындарын жергілікті азық-түлік өнімдерімен қамту қиындайтыны аталып өтілді. Ауыл шаруашылығы өндірісінің сапалы өсуін шектейтін себептер: ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі; ескі техника мен технологиялардың болуы; қаржымен қамтылу мәселелері анықталған. Ауыл шаруашылығы өндірісіне, қаржылық және қаржылық емес аспектілерді шешу тұрғысынан, мемлекеттік қолдаудың қажеттілігі көрсетіліп отыр.

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін жоғарылату, сонымен қатар елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, мемлекеттік органдардың көмегімен іске асатын, ұсыныстар берілген: қаржыландыру мәселесін шешу; дайын өнімдерді, атап айтқанда, дәнді дақылдарды сақтау мен сатуға жәрдемдесу; ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу тұрғысында.

Түйін сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығы, өнімділік, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, астық, асыл тұқымды мал, өнім, әлеует, сатып алу қабілеті, өнімділік, талдау, шығарылым.

Аннотация: Рассмотрена современная роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности Казахстана. Освещены теоретические аспекты проблем продовольственной безопасности, на основе изучения многих научных исследовании. Раскрыта сущность понятия «продовольственная безопасность» с учетом точки зрения как зарубежных, так и отечественных авторов. Обозначены основные факторы, определяющие уровень развития продовольственной безопасности страны.

Показаны сегодняшнее состояние и динамика развития за ряд лет развития отраслей сельского хозяйства. В частности, проанализированы показатели урожайности продукции растиеневодства и производства основных видов продукций животноводства за ряд лет. Отмечено, что невысокий уровень урожайности зерновых культур и продуктивности животноводческой продукции, не в полной мере способно обеспечить население страны собственной продукцией. Выявлены причины удерживающие качественный рост сельскохозяйственного производства, в числе которых: не соответствующий уровень квалификации сельхоз работников; старая техника и технология; вопросы финансового обеспечения. Показана необходимость государственной поддержки сельхозпроизводителей как в аспекте решения их финансовых, так и не финансовых вопросов. Даны соответствующие рекомендации по стимулированию роста продуктивности сельскохозяйственного производства, как поддержка государственных органов, в части решения вопросов: финансирования; помощи в сохранности и реализации готовой продукци, в частности, зерновых культур; переработки сельхозпродукции с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, растениеводство, урожайность, животноводство, племенной скот, сельхозтоваропроизводители, покупательная способность, продук-тивность, техника и технолонии, государственная поддержка

Abstract: The modern role of agriculture in ensuring food security in Kazakhstan is considered. The theoretical aspects of food security, which are reflected in the works of many scientists, the concept of "food security", taking into account the point of view of various authors, are determined. The main factors determining the level of the country's food security development are identified. The indicators of productivity of production of plant growing and production of the main types of livestock products for a number of years are analyzed. A low level of yields of grain crops and productivity of livestock products was noted, which is not fully capable of providing the country's population with its own products. The reasons restraining the qualitative growth of agricultural production, including: the inadequate level of qualification of agricultural workers, are revealed; old technology and technology; issues of financial security. The necessity of state support of agricultural producers is shown both in the aspect of solving their financial and not financial aspects.

Appropriate recommendations are given to stimulate the growth of agricultural production, as support to state bodies, in terms of resolving issues: financing; assistance in the preservation and sale of finished products, in particular, grain crops; processing of agricultural products in order to ensure the country's food security.

Key words: food security, agriculture, productivity, crop production, livestock, grain, breeding cattle, production, potential, purchasing power, productivity, analysis, output.

Введение. В настоящее время к одному из главных факторов, определяющих роль агропромышленного производства в экономике разных стран, относят величину и качество продовольствия, потребляемого населением. При этом, в мире свыше 2/3 совокупного труда тратиться на процесс производства продуктов питания, где достаточно проблем, которые требуют своего решения. Согласно данным Комиссии ООН по продовольственному обеспечению, не менее 1/4 населения планеты не имеют доступа к рациональному питанию, при этом количество голодающих превышает 1 млрд. человек. Изначально мировая продовольственная безопасность рассматривалась как «сохранение стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов питания для всех стран мира». Такой подход был задекларирован Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 году во «Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания» и в Резолюции «Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире» [1].

В 80-е годы XX в. произошли изменения в понимании состояния продовольственной безопасности. Было осознанно, что продовольственная безопасность — это не только наличие продовольствия на мировом рынке и стабильность его поставок, но и прежде всего — это доступ к продуктам питания для всех людей всех стран мира, и достаточность продовольствия для их активной и здоровой жизни.

Всесторонние аспекты решения проблем продовольственной безопасности с точки зрения развития сельского хозяйства как основного источника ее обеспечения, на международном уровне нашли отражение в трудах исследователей, таких как: Кайгородцев А.А., Серова Е.В., Храмова И.Г., Самойлов А.А. и др. Также можно отметить труды отечественных ученых: Калиева Г.А., Сатыбалдина А.А., Григорука В.В. и др. которые были посвящены всестороннему изучению вопросов продовольственной безопасности населения страны [2].

Материал и методы исследования. Теоретической и методологической базой исследования являются труды, научные идеи, концепции отечественных и зарубежных ученых в области определения роли и значения сельского хозяйства в решений продовольственной проблемы страны.

Исследование базируется на системе представлений генезиса и особенностей эффективного обеспечения продовольственной безопасности страны. Как методические инструментарии решения поставленных задач в работе, использованы системный подход в подборе данных, методы количественного и качественного изучения реальности, а также методы экономико-статистического и сравнительного анализа. В тоже время, в ходе выполнения работы также были приняты во внимание общенаучные методы и приемы, как: научная абстракция, классификация данных и др.

Для абстрактно-логического метода изучения данной проблемы, были проанализированы и исследованы большой объем литературных источников, ряд нормативно-правовых документов и законодательных актов. В частности, были исследованы вопросы развития сельского хозяйства, в том числе, многие недочеты и перспективы его эффективного развития, которые можно было бы достичь через использование инновационной техники и технологии, сохранения плодородия почв, внедрение высоко технологичного орошения используемых земель в южных регионах страны, и конечно же продуктивное решение вопросов финансирования.

Аналитическая часть работы выполнена на основе официальной статистической информации по сельскому хозяйству публикуемой на сайте МНЭ РК. Определены показатели продуктивности продукции растениеводства и животноводства, а также обьемы по данным направлениям отрасли в общей величине валовой продукции по сельскому хозяйству.

Результаты и их обсуждение. Развитие конкурентного рынка сельского хозяйства с точки зрения обеспечения соответствующего уровня продовольственной безопасности в стране, представляет большой интерес. Складывающиеся аспекты развития сельхозпроизводства в изменяющемся мире и в вопросах кадровой обеспеченности, привлечения инвестиции, внедрения новой техники и технологии, сопоставимости объема сельхозпродукции с ее качественными показателями, требуют более глубокого подхода в выработке методологии обеспечения роста конкурентоспособности отрасли.

Существуют разнообразные точки зрения на факторы, оказывающие влияние на продовольственную безопасность страны, региона и населения, непосредственно. А. Кайгородцев под продовольственной проблемой имеет в виду такое состояние защиты от внешних и внутренних угроз жизненно значимых интересов, и основ существования человека, сообщества и страны, которые связаны с обеспечением необходимыми видами продовольствия. Но обеспечение должно быть - через собственное производство страны с учетом малоимущих и уязвимых слоев населения, на условиях экономической и физической доступности продуктов питания в таком качестве и количестве, которое необходимо для поддержания и дальнейшего сохранения жизни населения, включая полную или максимальную возможность независимости страны от импорта продуктами питания [3].

В частности, в своих исследованиях Г.А. Калиев, подчеркивает, что «понятие продовольственной безопасности в современном мире связано, прежде всего, с проблемой голода и недоедания населения. Обеспечение продовольственной безопасности – это в первую очередь разработка стратегии защиты государственных интересов, включающей в себя: поддержание социальной стабильности в обществе, удовлетворение первостепенной потребности человечества – питания; исключение зависимости от импортных поставок, развитие собственного производства продовольственных товаров; сбалансированная структура экспорта и импорта и создание резервных запасов для стабилизации продовольственного обеспечения» [4].

А известный ученый - аграрник В.В. Григорук подтверждает, что «в республике есть предпосылки и потенциал, чтобы стать ведущим мировым производителем продовольствия. Уже сегодня она является крупнейшим экспортером зерна, а по экспорту муки занимает первое место в мире» [5].

Следовательно, главной целью продовольственной безопасности является, обеспечение гарантированным и устойчивым снабжением сырьем перерабатывающие организаций, и население – необходимым количеством продовольствия, с учетом всех неблагоприятных внутренних и внешних факторов воздействия на данный процесс.

Страны мира по степени и уровню обеспечения продовольствием можно поделить на несколько групп: высокообеспеченные; среднеобеспеченные и малообеспеченные. В группу высокообеспеченные входят Канада, США, Австралия, Япония, страны Западной Европы и т.д., которые имеют в необходимом количестве все виды продовольствия и продуктов питания. К среднеобеспеченным относят - Китай, Индия, некоторые Южной Америки и государства Африки, страны Восточной Европы, где значительная часть населения имеет необходимый рацион питания. К малообеспеченным группам относят в основном страны Азии и Африки, которые испытывают постоянную нехватку продуктов питания и необходимого продовольствия, а именно большая часть населения не имеет доступа к нормальному питанию, а иногда и голодает [6].

В Казахстане проблеме продовольственной безопасности стали уделять больше внимание в 90-е годы ХХ века. В период проведения социально-экономических реформ стала возникать реальная угроза продовольственного обеспечения государства. Разрушенные торговые, финансово-экономические и производственно-хозяйственные связи создали условия для снижения производства сельскохозяйственного сырья и как следствие – продовольствия в стране. Что в свою очередь привело, к возникновению значительной импорто зависимости и к уменьшению уровня потребления продуктов питания. Всё вышеперечисленное привело к ухудшению продовольственной безопасности в стране [7].

На современном этапе состояние продовольственной безопасности Казахстана не совсем удовлетворительна. Но все же ситуация в сельском хозяйстве, которая призвана создавать все необходимые условия для роста продовольственной безопасности государства в последнее время несколько улучшена, но конечно не в достаточном объеме. Одним из основных задач государства, является обеспечение эффективного развития сельского хозяйства, так как продукты произведенные в аграрном секторе национального хозяйства, являются основными источниками жизнедеятельности людей. В этой связи, считаем экономическая помощь этому важному стратегическому сектору экономики должна выполняться на государственном уровне, как на практике развитых стран мира.

Объем валовой продукции сельского хозяйства с дня получения независимости страны по сегодняшний день претерпели значительных изменений. Если в 1993 году объем сельскохозяйственной продукции составлял 139,2 млрд. тг, то 2016 году он составил 3,6 трлн.тенге. При этом заметно некоторое отставание роста валовой продукции животноводства по сравнению с ростом продукции растениеводства. Причинами здесь могут быть: сложности с кормопроизводством, обеспечением качественной ветеринарной службой, сбережением здорового приплода и многое другое. Надо отметить, что и в растениеводстве до сих пор используются сравнительно старая техника и технология, низкоквалифицированные кадры при выполнении сельхозяйственных работ (рисунок 1).

Кстати, сельское хозяйство Казахстана среди других отраслей национального хозяйства, имеет ряд преимуществ и перспектив по развитию на сравнительном уровне. Причиной данного обстоятельства является, устойчивый экономический рост в последние годы; большой ресурсный потенциал пахотных земель и пастбищ; высокая конкурентоспособность в зерновом секторе благодаря обширной пахотной земле; (высокий) потенциал будущего развития животноводства на основе высокой доли пастбищ и скота, и затраты на рабочую силу, которые относительно низки.

       Примечание – составлено по источнику [8]

Рисунок 1 - Объем валовой продукции в сельском хозяйстве, млн тнг

В показателях производства аграрного хозяйства есть улучшение по сравнению с уровнем 1990 г., но не по всем отраслям сельского хозяйства (рисунки 2,3).

Согласно рисунков 1, 2 и 3 в Казахстане с 1990 года по 2016 год наблюдается рост урожайности основных сельскохозяйственных культур. Например, урожайность зерновых культур за анализируемый период выросла на 1,2 центнера с одного гектара, урожайность семян масличных культур – на 4,8 ц с га, урожайность картофеля – на 81,2 ц с га, урожайность овощей открытого грунта – на 99,7 ц с га, урожайность бахчевых культур – на 140,2 ц с га, урожайность сахарной свеклы – на 35,4 ц с га.

Примечание – составлено по источнику [см. 8]

Рисунок 2 - Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц /га

Примечание – составлено по источнику [8]

Рисунок 3 – Урожайность картофеля, сахарной свеклы и овощей, ц/га

                                                                                                

Надо подчеркнуть, что за прошедшие годы независимости страны особых достижений в повышений урожайности селькохозяйственных культур не добились. Возможно, что за эти годы хорошо было освоено технология выращивания овощей в теплицах, более качественное использование сельскохозяйственной пашни и угодий. Но отсутствие инновационного подхода в становлений новых, и в развитий функционирующих сельхозпроизводств, по отношению к технике и технологии, квалифицированных кадров, финансов заметно снижает продуктивность данной отрасли.

Особое беспокойство в Республике Казахстан вызывает то, что животноводство страны утратило свои позиции, и не в полной мере способно обеспечить население собственной продукцией, в необходимом объеме (рисунки 4,5).

     Примечание – составлено по источнику [см. 8]

Рисунок 4 - Производство основных видов продукции животноводства

Примечание – составлено по источнику [8]

Рисунок 5 - Производство шерсти, каракуля и молока, в натуральных выражениях

             

Значительным препятствием для более эффективного развития животноводства в стране относят довольно слабую кормовую базу. Так как в структуре севооборота кормовых культур примерно в 3 раза меньше, чем положено по норме (например, 11% вместо 30%), а на 1 условную голову скота в 2 раза меньше вырабатывается кормовых единиц, чем рекомендуется по зоотехническим нормам. При том около 85% пастбищ находиться в стадии деградации [9].

В животноводческой отрасли также хорошо заметны трудности переходного периода, для сравнения, если в 1990 году мясо (в живом весе) составляла 2633,7 тыс. тонн, то 2016 году составляет 64,6% от данного показателя (1702,0 тыс. тонн).

Сегодня в Казахстане наблюдаются сложности и с государственной племенной службой, так как зачастую частные хозяйства, которые имеют статус племенных, не располагают необходимой кормовой базой и не имеют навыки соответствующей организации работ, связанных с племенным животноводством. Падение сельскохозяйственного производства после обретения независимости страной, и периоды кризиса в экономике повлияли и на развитие посреднических отраслей и перерабатывающей промышленности. В частности, все вышеперечисленное привело к возникновению серьезных проблем в таких значимых сферах, связанных и влияющих на развитие сельского хозяйства, как: хранение и переработка продукции, производство химикатов и удобрений, сельхозмашиностроение, материально-техническое и транспортное обслуживание и др.

Отметим, что одним из факторов, тормозящий более успешное развитие животноводства, является завоз в страну не приспособленных к местным условиям жизни и в то же время, дорогостоящих племенных животных. В следствие которого удельный вес племенного поголовья в стаде существенно уменьшился и составил по КРС - 4,1%, птице – 19,2 %; свиньям – 6,8, овцам – 7,3, в то время в США и Канаде данный показатель на уровне 25–30%. То есть были потрачены значительные финансовые средства, которые в итоге и не оправдались.

В последние годы наблюдается отток населения из сельских территорий, что также негативно влияет на развитие отрасли. Причиной значительного уменьшения уровня жизненной активности сельского населения является - не соответствие требованиям населения качества социальной структуры в селах, маленькая заработная плата и сезонность работ в сельском хозяйстве. Следовательно, из-за непривлекательности качества жизни на селе и условий в аграрном секторе экономики происходит отток рабочей силы. А значит, проблемы продовольственной безопасности и продовольственного рынка в Казахстане, зачастую вызваны и внутренними факторами.

Среди внешних факторов, оказывающих негативное влияние на продовольственную безопасность страны можно отнести: открытость экономики республики и снижение конкурентоспособности продовольственного рынка Казахстана. Открытость экономики Казахстана, процесс интеграции страны в глобальную экономическую систему имеет как отрицательное, так и положительное значения. Например, участие в мировом разделении труда оказывает положительное влияние на развитие сельского хозяйства, но при этом повышение доли импортного продовольствия в общем объеме потребляемых продуктов питания формирует угрозу продовольственной, и как следствие национальной безопасности страны.

Выводы. Таким образом, продовольственная безопасность в Казахстане не достигнута в полной мере, многие проблемы остаются нерешенными, как в сфере обеспечения населения необходимыми продуктами питания, так и поддержании достаточного уровня платежеспособного спроса населения страны. В этой связи, необходимы более эффективные меры со стороны органов власти по улучшению инфраструктуры села с целью уменьшения миграции из сельской местности в город; по созданию условий для развития малого бизнеса на селе; по поддержке производства переработки с целью стимулирования товаропроизводителей к росту его конкурентоспособности. Также ссельхозпредприятиям требуется помощь в поиске продуктивных решений проблем продовольственной безопасности для уменьшения импортозависимости, повышении уровня доступности продуктов питания для населения, и особенно для людей с доходами ниже величины прожиточного минимума.

 

Список литературы

 1. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания принятая 16 ноября 1974 г. Всемирной продовольственной конференцией, созванная в соответствии с резолюцией 3180 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1973 г. и утвержденная резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1974 года.
 2. Дарибеков, С. С. Оценка продовольственной безопасности в Республике Казахстан // Вестник КарГУ. Сер.экономика. - 2016. - №1. - С. 36-45.
 3. Кайгородцев, А. А. Продовольственная безопасность Казахстана. Теория, методология, приоритеты и перспективы: учебное пособие.-Международный Издательский Дом LAP-Lambert Academic Publishing (www.lap-publishing.ru), Saarbrucken, Germany, - 325 c3
  Калиев, Г. А.     Обеспечение продовольственной безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств // Економіка АПК. - 2008. - N 8. - С. 5-10.
 4. Григорук В.В. Казахстан на продовольственном рынке ЕврАзЭС // Евразийская экономическая интеграция. - 2011. -№ 3 (12).-С. 102-109.
 5. Воитлева З.А. Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности России // Известия УрГЭУ. -2011.- № 5 (37). – С. 177-181.
 6. Ниязбекова Ш.У., Бродунов А.Н. Развитие пищевой промышленности и продовольственной безопасности в Южно-Казахстанской области // Продовольственная политика и безопасность. – 2017. – Т. 4. – № 2. С.5-19
 7. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан stat.gov.kz/
 8. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель в Республике Казахстан за 2015 г. - Нур-Султан: Комитет по управлению земельными ресурсами министерства регионального развития Республики Казахстан, - 300 с.

Сведения об авторах

Бекбенбетова Базаркуль – э.ғ.к., Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ доценті. Нур-Султан қ, Аблай хан пр., үй 6/7, п.18. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. тел.87773286431

Бекбенбетова Базаркуль –к.э.н., доцент Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. г.Нур-Султан, пр. Аблай хана, дом 6/7, кв.18.

Bekbenbetova Bazarkul - of kandidate in of Ekonomic sciences. 010008, c.Astana, st. Abylai hana 6/7, apr.18.

Исмагамбет Ернат Асылбекұлы – Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ магистранты. Нур-Султан       

Исмаганбет Ернат Асылбекович– магистрант ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г.Нур-Султан

Ismagambet Yernat Asylbekuly – master L.N. Gumilyov ENU

Ниязбекова Шақизада Өтеүлі кызы - С.Ю.Витте атындағы Мәскеу университетiнің «Қаржы және несие» кафедрасының доцентi.

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна - доцент кафедры «Финансы и кредит»

Московского университета имени С.Ю.Витте.

Niyazbekova Shakizada Uteulievna- Associate Professor of the Department of Finance and Credit Moscow University named after S.Yu. Witte

УДК 33.332

МРНТИ 06.71.07

РОЛЬ АПК В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАЗАХСТАНА

ҚАЗАКСТАННЫН АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГІ АӨК РӨЛІ

 

THE ROLE OF AIC IN PROVIDING FOOD SECURITY OF KAZAKHSTAN  

 

Б. БЕКБЕНБЕТОВА ¹  

э.ғ.к.,

Ш.У. НИЯЗБЕКОВА²

э.ғ.к.,

     Е.А. ИСМАГАМБЕТ¹

магистрант

¹Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

²С.Ю.Витте атындағы Мәскеу университетi

Б. БЕКБЕНБЕТОВА¹    

к.э.н.

²Ш.У. НИЯЗБЕКОВА²

к.э.н.

Е.А. ИСМАГАМБЕТ¹

магистрант

¹Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева

²Московский университет имени С.Ю.Витте.

¹B.BEKBENBETOVA

C.E.Sc.

²SH. U. NIYAZBEKOVA

C.E.Sc.

¹Y. A. ISMAGAMBET

master student

¹L.N. Gumilyov Eurasian National University

²Witte Moscow University

 

Аңдатпа: Мақалада Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ауыл шаруашылығының қазіргі рөлі қарастырылды. Көптеген ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапқан - азық-түлік қауіпсіздігінің теориялық аспектілері және «азық-түлік қауіпсіздігі» түсінігі - әр түрлі авторлардың көзқарасы негізінде анықталған. Елдің азық-түлік қауіпсіздігін дамыту деңгейін анықтайтын негізгі факторлар анықталды. Біршама жылдар аралығындағы егін шаруашылығының өнімділігі мен мал шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлері бойынша көрсеткіштері талданған. Дәнді дақылдардың және мал шаруашылығы өнімдері өнімділігінің деңгейі төмен болуымен байланысты, ел тұрғындарын жергілікті азық-түлік өнімдерімен қамту қиындайтыны аталып өтілді. Ауыл шаруашылығы өндірісінің сапалы өсуін шектейтін себептер: ауыл шаруашылығы қызметкерлерінің біліктілігінің жеткіліксіз деңгейі; ескі техника мен технологиялардың болуы; қаржымен қамтылу мәселелері анықталған. Ауыл шаруашылығы өндірісіне, қаржылық және қаржылық емес аспектілерді шешу тұрғысынан, мемлекеттік қолдаудың қажеттілігі көрсетіліп отыр.

Ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін жоғарылату, сонымен қатар елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында, мемлекеттік органдардың көмегімен іске асатын, ұсыныстар берілген: қаржыландыру мәселесін шешу; дайын өнімдерді, атап айтқанда, дәнді дақылдарды сақтау мен сатуға жәрдемдесу; ауылшаруашылық өнімдерін қайта өңдеу тұрғысында.

Түйін сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, ауыл шаруашылығы, өнімділік, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, астық, асыл тұқымды мал, өнім, әлеует, сатып алу қабілеті, өнімділік, талдау, шығарылым.

Аннотация: Рассмотрена современная роль агропромышленного комплекса в обеспечении продовольственной безопасности Казахстана. Освещены теоретические аспекты проблем продовольственной безопасности, на основе изучения многих научных исследовании. Раскрыта сущность понятия «продовольственная безопасность» с учетом точки зрения как зарубежных, так и отечественных авторов. Обозначены основные факторы, определяющие уровень развития продовольственной безопасности страны.

Показаны сегодняшнее состояние и динамика развития за ряд лет развития отраслей сельского хозяйства. В частности, проанализированы показатели урожайности продукции растиеневодства и производства основных видов продукций животноводства за ряд лет. Отмечено, что невысокий уровень урожайности зерновых культур и продуктивности животноводческой продукции, не в полной мере способно обеспечить население страны собственной продукцией. Выявлены причины удерживающие качественный рост сельскохозяйственного производства, в числе которых: не соответствующий уровень квалификации сельхоз работников; старая техника и технология; вопросы финансового обеспечения. Показана необходимость государственной поддержки сельхозпроизводителей как в аспекте решения их финансовых, так и не финансовых вопросов. Даны соответствующие рекомендации по стимулированию роста продуктивности сельскохозяйственного производства, как поддержка государственных органов, в части решения вопросов: финансирования; помощи в сохранности и реализации готовой продукци, в частности, зерновых культур; переработки сельхозпродукции с целью обеспечения продовольственной безопасности страны.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, продовольственная безопасность, растениеводство, урожайность, животноводство, племенной скот, сельхозтоваропроизводители, покупательная способность, продук-тивность, техника и технолонии, государственная поддержка

Abstract: The modern role of agriculture in ensuring food security in Kazakhstan is considered. The theoretical aspects of food security, which are reflected in the works of many scientists, the concept of "food security", taking into account the point of view of various authors, are determined. The main factors determining the level of the country's food security development are identified. The indicators of productivity of production of plant growing and production of the main types of livestock products for a number of years are analyzed. A low level of yields of grain crops and productivity of livestock products was noted, which is not fully capable of providing the country's population with its own products. The reasons restraining the qualitative growth of agricultural production, including: the inadequate level of qualification of agricultural workers, are revealed; old technology and technology; issues of financial security. The necessity of state support of agricultural producers is shown both in the aspect of solving their financial and not financial aspects.

Appropriate recommendations are given to stimulate the growth of agricultural production, as support to state bodies, in terms of resolving issues: financing; assistance in the preservation and sale of finished products, in particular, grain crops; processing of agricultural products in order to ensure the country's food security.

Key words: food security, agriculture, productivity, crop production, livestock, grain, breeding cattle, production, potential, purchasing power, productivity, analysis, output.

Введение. В настоящее время к одному из главных факторов, определяющих роль агропромышленного производства в экономике разных стран, относят величину и качество продовольствия, потребляемого населением. При этом, в мире свыше 2/3 совокупного труда тратиться на процесс производства продуктов питания, где достаточно проблем, которые требуют своего решения. Согласно данным Комиссии ООН по продовольственному обеспечению, не менее 1/4 населения планеты не имеют доступа к рациональному питанию, при этом количество голодающих превышает 1 млрд. человек. Изначально мировая продовольственная безопасность рассматривалась как «сохранение стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов питания для всех стран мира». Такой подход был задекларирован Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 году во «Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания» и в Резолюции «Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире» [1].

В 80-е годы XX в. произошли изменения в понимании состояния продовольственной безопасности. Было осознанно, что продовольственная безопасность — это не только наличие продовольствия на мировом рынке и стабильность его поставок, но и прежде всего — это доступ к продуктам питания для всех людей всех стран мира, и достаточность продовольствия для их активной и здоровой жизни.

Всесторонние аспекты решения проблем продовольственной безопасности с точки зрения развития сельского хозяйства как основного источника ее обеспечения, на международном уровне нашли отражение в трудах исследователей, таких как: Кайгородцев А.А., Серова Е.В., Храмова И.Г., Самойлов А.А. и др. Также можно отметить труды отечественных ученых: Калиева Г.А., Сатыбалдина А.А., Григорука В.В. и др. которые были посвящены всестороннему изучению вопросов продовольственной безопасности населения страны [2].

Материал и методы исследования. Теоретической и методологической базой исследования являются труды, научные идеи, концепции отечественных и зарубежных ученых в области определения роли и значения сельского хозяйства в решений продовольственной проблемы страны.

Исследование базируется на системе представлений генезиса и особенностей эффективного обеспечения продовольственной безопасности страны. Как методические инструментарии решения поставленных задач в работе, использованы системный подход в подборе данных, методы количественного и качественного изучения реальности, а также методы экономико-статистического и сравнительного анализа. В тоже время, в ходе выполнения работы также были приняты во внимание общенаучные методы и приемы, как: научная абстракция, классификация данных и др.

Для абстрактно-логического метода изучения данной проблемы, были проанализированы и исследованы большой объем литературных источников, ряд нормативно-правовых документов и законодательных актов. В частности, были исследованы вопросы развития сельского хозяйства, в том числе, многие недочеты и перспективы его эффективного развития, которые можно было бы достичь через использование инновационной техники и технологии, сохранения плодородия почв, внедрение высоко технологичного орошения используемых земель в южных регионах страны, и конечно же продуктивное решение вопросов финансирования.

Аналитическая часть работы выполнена на основе официальной статистической информации по сельскому хозяйству публикуемой на сайте МНЭ РК. Определены показатели продуктивности продукции растениеводства и животноводства, а также обьемы по данным направлениям отрасли в общей величине валовой продукции по сельскому хозяйству.

Результаты и их обсуждение. Развитие конкурентного рынка сельского хозяйства с точки зрения обеспечения соответствующего уровня продовольственной безопасности в стране, представляет большой интерес. Складывающиеся аспекты развития сельхозпроизводства в изменяющемся мире и в вопросах кадровой обеспеченности, привлечения инвестиции, внедрения новой техники и технологии, сопоставимости объема сельхозпродукции с ее качественными показателями, требуют более глубокого подхода в выработке методологии обеспечения роста конкурентоспособности отрасли.

Существуют разнообразные точки зрения на факторы, оказывающие влияние на продовольственную безопасность страны, региона и населения, непосредственно. А. Кайгородцев под продовольственной проблемой имеет в виду такое состояние защиты от внешних и внутренних угроз жизненно значимых интересов, и основ существования человека, сообщества и страны, которые связаны с обеспечением необходимыми видами продовольствия. Но обеспечение должно быть - через собственное производство страны с учетом малоимущих и уязвимых слоев населения, на условиях экономической и физической доступности продуктов питания в таком качестве и количестве, которое необходимо для поддержания и дальнейшего сохранения жизни населения, включая полную или максимальную возможность независимости страны от импорта продуктами питания [3].

В частности, в своих исследованиях Г.А. Калиев, подчеркивает, что «понятие продовольственной безопасности в современном мире связано, прежде всего, с проблемой голода и недоедания населения. Обеспечение продовольственной безопасности – это в первую очередь разработка стратегии защиты государственных интересов, включающей в себя: поддержание социальной стабильности в обществе, удовлетворение первостепенной потребности человечества – питания; исключение зависимости от импортных поставок, развитие собственного производства продовольственных товаров; сбалансированная структура экспорта и импорта и создание резервных запасов для стабилизации продовольственного обеспечения» [4].

А известный ученый - аграрник В.В. Григорук подтверждает, что «в республике есть предпосылки и потенциал, чтобы стать ведущим мировым производителем продовольствия. Уже сегодня она является крупнейшим экспортером зерна, а по экспорту муки занимает первое место в мире» [5].

Следовательно, главной целью продовольственной безопасности является, обеспечение гарантированным и устойчивым снабжением сырьем перерабатывающие организаций, и население – необходимым количеством продовольствия, с учетом всех неблагоприятных внутренних и внешних факторов воздействия на данный процесс.

Страны мира по степени и уровню обеспечения продовольствием можно поделить на несколько групп: высокообеспеченные; среднеобеспеченные и малообеспеченные. В группу высокообеспеченные входят Канада, США, Австралия, Япония, страны Западной Европы и т.д., которые имеют в необходимом количестве все виды продовольствия и продуктов питания. К среднеобеспеченным относят - Китай, Индия, некоторые Южной Америки и государства Африки, страны Восточной Европы, где значительная часть населения имеет необходимый рацион питания. К малообеспеченным группам относят в основном страны Азии и Африки, которые испытывают постоянную нехватку продуктов питания и необходимого продовольствия, а именно большая часть населения не имеет доступа к нормальному питанию, а иногда и голодает [6].

В Казахстане проблеме продовольственной безопасности стали уделять больше внимание в 90-е годы ХХ века. В период проведения социально-экономических реформ стала возникать реальная угроза продовольственного обеспечения государства. Разрушенные торговые, финансово-экономические и производственно-хозяйственные связи создали условия для снижения производства сельскохозяйственного сырья и как следствие – продовольствия в стране. Что в свою очередь привело, к возникновению значительной импорто зависимости и к уменьшению уровня потребления продуктов питания. Всё вышеперечисленное привело к ухудшению продовольственной безопасности в стране [7].

На современном этапе состояние продовольственной безопасности Казахстана не совсем удовлетворительна. Но все же ситуация в сельском хозяйстве, которая призвана создавать все необходимые условия для роста продовольственной безопасности государства в последнее время несколько улучшена, но конечно не в достаточном объеме. Одним из основных задач государства, является обеспечение эффективного развития сельского хозяйства, так как продукты произведенные в аграрном секторе национального хозяйства, являются основными источниками жизнедеятельности людей. В этой связи, считаем экономическая помощь этому важному стратегическому сектору экономики должна выполняться на государственном уровне, как на практике развитых стран мира.

Объем валовой продукции сельского хозяйства с дня получения независимости страны по сегодняшний день претерпели значительных изменений. Если в 1993 году объем сельскохозяйственной продукции составлял 139,2 млрд. тг, то 2016 году он составил 3,6 трлн.тенге. При этом заметно некоторое отставание роста валовой продукции животноводства по сравнению с ростом продукции растениеводства. Причинами здесь могут быть: сложности с кормопроизводством, обеспечением качественной ветеринарной службой, сбережением здорового приплода и многое другое. Надо отметить, что и в растениеводстве до сих пор используются сравнительно старая техника и технология, низкоквалифицированные кадры при выполнении сельхозяйственных работ (рисунок 1).

Кстати, сельское хозяйство Казахстана среди других отраслей национального хозяйства, имеет ряд преимуществ и перспектив по развитию на сравнительном уровне. Причиной данного обстоятельства является, устойчивый экономический рост в последние годы; большой ресурсный потенциал пахотных земель и пастбищ; высокая конкурентоспособность в зерновом секторе благодаря обширной пахотной земле; (высокий) потенциал будущего развития животноводства на основе высокой доли пастбищ и скота, и затраты на рабочую силу, которые относительно низки.

       Примечание – составлено по источнику [8]

Рисунок 1 - Объем валовой продукции в сельском хозяйстве, млн тнг

В показателях производства аграрного хозяйства есть улучшение по сравнению с уровнем 1990 г., но не по всем отраслям сельского хозяйства (рисунки 2,3).

Согласно рисунков 1, 2 и 3 в Казахстане с 1990 года по 2016 год наблюдается рост урожайности основных сельскохозяйственных культур. Например, урожайность зерновых культур за анализируемый период выросла на 1,2 центнера с одного гектара, урожайность семян масличных культур – на 4,8 ц с га, урожайность картофеля – на 81,2 ц с га, урожайность овощей открытого грунта – на 99,7 ц с га, урожайность бахчевых культур – на 140,2 ц с га, урожайность сахарной свеклы – на 35,4 ц с га.

Примечание – составлено по источнику [см. 8]

Рисунок 2 - Урожайность основных сельскохозяйственных культур, ц /га

Примечание – составлено по источнику [8]

Рисунок 3 – Урожайность картофеля, сахарной свеклы и овощей, ц/га

                                                                                                

Надо подчеркнуть, что за прошедшие годы независимости страны особых достижений в повышений урожайности селькохозяйственных культур не добились. Возможно, что за эти годы хорошо было освоено технология выращивания овощей в теплицах, более качественное использование сельскохозяйственной пашни и угодий. Но отсутствие инновационного подхода в становлений новых, и в развитий функционирующих сельхозпроизводств, по отношению к технике и технологии, квалифицированных кадров, финансов заметно снижает продуктивность данной отрасли.

Особое беспокойство в Республике Казахстан вызывает то, что животноводство страны утратило свои позиции, и не в полной мере способно обеспечить население собственной продукцией, в необходимом объеме (рисунки 4,5).

     Примечание – составлено по источнику [см. 8]

Рисунок 4 - Производство основных видов продукции животноводства

Примечание – составлено по источнику [8]

Рисунок 5 - Производство шерсти, каракуля и молока, в натуральных выражениях

             

Значительным препятствием для более эффективного развития животноводства в стране относят довольно слабую кормовую базу. Так как в структуре севооборота кормовых культур примерно в 3 раза меньше, чем положено по норме (например, 11% вместо 30%), а на 1 условную голову скота в 2 раза меньше вырабатывается кормовых единиц, чем рекомендуется по зоотехническим нормам. При том около 85% пастбищ находиться в стадии деградации [9].

В животноводческой отрасли также хорошо заметны трудности переходного периода, для сравнения, если в 1990 году мясо (в живом весе) составляла 2633,7 тыс. тонн, то 2016 году составляет 64,6% от данного показателя (1702,0 тыс. тонн).

Сегодня в Казахстане наблюдаются сложности и с государственной племенной службой, так как зачастую частные хозяйства, которые имеют статус племенных, не располагают необходимой кормовой базой и не имеют навыки соответствующей организации работ, связанных с племенным животноводством. Падение сельскохозяйственного производства после обретения независимости страной, и периоды кризиса в экономике повлияли и на развитие посреднических отраслей и перерабатывающей промышленности. В частности, все вышеперечисленное привело к возникновению серьезных проблем в таких значимых сферах, связанных и влияющих на развитие сельского хозяйства, как: хранение и переработка продукции, производство химикатов и удобрений, сельхозмашиностроение, материально-техническое и транспортное обслуживание и др.

Отметим, что одним из факторов, тормозящий более успешное развитие животноводства, является завоз в страну не приспособленных к местным условиям жизни и в то же время, дорогостоящих племенных животных. В следствие которого удельный вес племенного поголовья в стаде существенно уменьшился и составил по КРС - 4,1%, птице – 19,2 %; свиньям – 6,8, овцам – 7,3, в то время в США и Канаде данный показатель на уровне 25–30%. То есть были потрачены значительные финансовые средства, которые в итоге и не оправдались.

В последние годы наблюдается отток населения из сельских территорий, что также негативно влияет на развитие отрасли. Причиной значительного уменьшения уровня жизненной активности сельского населения является - не соответствие требованиям населения качества социальной структуры в селах, маленькая заработная плата и сезонность работ в сельском хозяйстве. Следовательно, из-за непривлекательности качества жизни на селе и условий в аграрном секторе экономики происходит отток рабочей силы. А значит, проблемы продовольственной безопасности и продовольственного рынка в Казахстане, зачастую вызваны и внутренними факторами.

Среди внешних факторов, оказывающих негативное влияние на продовольственную безопасность страны можно отнести: открытость экономики республики и снижение конкурентоспособности продовольственного рынка Казахстана. Открытость экономики Казахстана, процесс интеграции страны в глобальную экономическую систему имеет как отрицательное, так и положительное значения. Например, участие в мировом разделении труда оказывает положительное влияние на развитие сельского хозяйства, но при этом повышение доли импортного продовольствия в общем объеме потребляемых продуктов питания формирует угрозу продовольственной, и как следствие национальной безопасности страны.

Выводы. Таким образом, продовольственная безопасность в Казахстане не достигнута в полной мере, многие проблемы остаются нерешенными, как в сфере обеспечения населения необходимыми продуктами питания, так и поддержании достаточного уровня платежеспособного спроса населения страны. В этой связи, необходимы более эффективные меры со стороны органов власти по улучшению инфраструктуры села с целью уменьшения миграции из сельской местности в город; по созданию условий для развития малого бизнеса на селе; по поддержке производства переработки с целью стимулирования товаропроизводителей к росту его конкурентоспособности. Также ссельхозпредприятиям требуется помощь в поиске продуктивных решений проблем продовольственной безопасности для уменьшения импортозависимости, повышении уровня доступности продуктов питания для населения, и особенно для людей с доходами ниже величины прожиточного минимума.

 

Список литературы

 1. Всеобщая декларация о ликвидации голода и недоедания принятая 16 ноября 1974 г. Всемирной продовольственной конференцией, созванная в соответствии с резолюцией 3180 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1973 г. и утвержденная резолюцией 3348 (XXIX) Генеральной Ассамблеи от 17 декабря 1974 года.
 2. Дарибеков, С. С. Оценка продовольственной безопасности в Республике Казахстан // Вестник КарГУ. Сер.экономика. - 2016. - №1. - С. 36-45.
 3. Кайгородцев, А. А. Продовольственная безопасность Казахстана. Теория, методология, приоритеты и перспективы: учебное пособие.-Международный Издательский Дом LAP-Lambert Academic Publishing (www.lap-publishing.ru), Saarbrucken, Germany, - 325 c3
  Калиев, Г. А.     Обеспечение продовольственной безопасности стран - участниц Содружества Независимых Государств // Економіка АПК. - 2008. - N 8. - С. 5-10.
 4. Григорук В.В. Казахстан на продовольственном рынке ЕврАзЭС // Евразийская экономическая интеграция. - 2011. -№ 3 (12).-С. 102-109.
 5. Воитлева З.А. Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности России // Известия УрГЭУ. -2011.- № 5 (37). – С. 177-181.
 6. Ниязбекова Ш.У., Бродунов А.Н. Развитие пищевой промышленности и продовольственной безопасности в Южно-Казахстанской области // Продовольственная политика и безопасность. – 2017. – Т. 4. – № 2. С.5-19
 7. Официальный сайт Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан stat.gov.kz/
 8. Сводный аналитический отчет о состоянии и использовании земель в Республике Казахстан за 2015 г. - Нур-Султан: Комитет по управлению земельными ресурсами министерства регионального развития Республики Казахстан, - 300 с.

Сведения об авторах

Бекбенбетова Базаркуль – э.ғ.к., Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ доценті. Нур-Султан қ, Аблай хан пр., үй 6/7, п.18. Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. тел.87773286431

Бекбенбетова Базаркуль –к.э.н., доцент Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева. г.Нур-Султан, пр. Аблай хана, дом 6/7, кв.18.

Bekbenbetova Bazarkul - of kandidate in of Ekonomic sciences. 010008, c.Astana, st. Abylai hana 6/7, apr.18.

Исмагамбет Ернат Асылбекұлы – Л.Н.Гумилев ат. ЕҰУ магистранты. Нур-Султан       

Исмаганбет Ернат Асылбекович– магистрант ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, г.Нур-Султан

Ismagambet Yernat Asylbekuly – master L.N. Gumilyov ENU

Ниязбекова Шақизада Өтеүлі кызы - С.Ю.Витте атындағы Мәскеу университетiнің «Қаржы және несие» кафедрасының доцентi.

Ниязбекова Шакизада Утеулиевна - доцент кафедры «Финансы и кредит»

Московского университета имени С.Ю.Витте.

Niyazbekova Shakizada Uteulievna- Associate Professor of the Department of Finance and Credit Moscow University named after S.Yu. Witte

Партнеры G Global